Commissie EHBO

In onze gemeente is een EHBO commissie ingesteld, bestaande uit ongeveer 40 gemeenteleden. De kerntaken van de leden van de commissie zijn eerste hulp verlenen, het ontruimen van het gebouw bij een calamiteit en brandbestrijding. Voor het goed kunnen uitoefenen van deze taken is een ontruimingsplan en een EHBO-plan opgesteld.

Ontruiming

In het ontruimingsplan is duidelijk aangegeven wie welke taak heeft. In onze kerk bestaan de volgende functies: Hoofd BHV, coördinatoren EHBO, ontruimingsinstructeurs, EHBOers (enkelen met brandbestrijding als neventaak) en een crèche-ontruimingsploeg.

Bij een ontruiming van de kerk is het bewaren van kalmte het meest belangrijk. De ontruimingsinstructeur zal vanaf de kansel aan de gemeente instructies tot ontruiming geven. Bij deze instructie wordt ondermeer aangegeven:

  • Welke uitgangen er (niet) gebruikt kunnen worden;
  • In welke volgorde de gemeente het kerkgebouw verlaat;
  • Dat er geen spullen vanuit de garderobe meegenomen worden;
  • Dat er voor de kinderen uit de crèche wordt gezorgd en waar ze worden opgevangen.

Intussen zijn de hiervoor aangewezen personen bezig met het bestrijden van een eventuele brand en wordt door anderen de crèche ontruimd. De EHBO’ers coördineren de ontruiming vanuit de kerkzaal.

Als er een brandmelding is, zal er onder andere een sirene afgaan, de zogenaamde slow-whoop. Als deze sirene gaat tijdens een kerkdienst, is het niet de bedoeling dat de gemeenteleden de kerk verlaten. De koster en enkele leden van de EHBO commissie zullen eerst poolshoogte nemen, voordat het besluit zal worden genomen om de kerk al dan niet te ontruimen. Het is van het grootste belang dat er geen paniek uitbreekt.

Als er andere activiteiten in de kerk worden gehouden, zoals vergaderingen, bijeenkomsten van verenigingen, etc., dan moeten alle aanwezigen bij het afgaan van de slow-whoop het kerkgebouw direct verlaten. Zorg hierbij ook voor kleine kinderen, ouderen en mindervaliden. Buiten dient men te wachten op de koster, die na een brandmelding automatisch wordt opgeroepen.

De overheid heeft in de gebruikersvergunning van de kerk de verplichting opgenomen dat jaarlijks één ontruimingsoefening moet worden gehouden. Los van deze verplichting is het houden van een ontruimingsoefening erg belangrijk. Niet alleen voor de leden van de commissie, maar ook voor ú als lid van onze gemeente. U moet weten hoe u in geval van nood de kerk dient te verlaten, dat kan via een andere weg zijn dan waar u normaal door naar buiten gaat.

De ontruimingsoefening zal jaarlijks op dankdagmorgen, na afloop van de dienst, worden gehouden.

Eerste hulp verlenen

Het verlenen van eerste hulp wordt door leden van de EHBO commissie uitgevoerd. Om de hulpverlening zo effectief mogelijk te kunnen verlenen wordt van alle gemeenteleden het volgende verwacht:

  • Waarschuw de dichtstbijzijnde EHBO’er wanneer dit nodig is, ook als u buiten de kerk(zaal) bent;
  • Volg de aanwijzingen op van de EHBO’er;
  • De EHBO’er bepaalt, in samenspraak met de coördinator EHBO, óf en hóe de persoon in kwestie de kerkzaal uit gaat;
  • Wanneer u vanuit uw eigen professie denkt extra specifieke hulp te kunnen verlenen: doe dit dan altijd in goed overleg met de betrokken EHBO’er;
  • Bij een reanimatie zal het slachtoffer zo mogelijk buiten de kerkzaal worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is, zal de (ere)dienst versneld worden beëindigd. De voorganger verzoekt de gemeente om het kerkgebouw rustig te verlaten waarbij rustig orgelspel zal klinken. Houd in dat geval om het kerkgebouw ruimte voor de professionele hulpverleners. Wacht bij voorkeur met autorijden totdat de hulpverleningsvoertuigen zijn gearriveerd.

Als mensen de kerkzaal verlaten, maken de EHBO’ers een inschatting of ze wel of niet mee moeten lopen. Maakt u het de hulpverleners gemakkelijk: als u hulp nodig hebt, maak dat dan duidelijk kenbaar aan de EHBO’ers of andere gemeenteleden.

U mag er vanuit gaan dat de leden van de commissie een balans proberen te vinden tussen enerzijds de kerkdienst zo min mogelijk te verstoren en anderzijds een zo goed mogelijke hulpverlening. Wat ons betreft ligt de nadruk primair op een zo goed mogelijke hulpverlening, zonder paniek of ophef in de gemeente. Mocht er desondanks iets zijn voorgevallen waar u over wilt praten, dan kan dat bij een van de coördinatoren van de EHBO.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen via ehbo@gergemnunspeet.nl