Huisregels

Huisregels Gereformeerde Gemeente Nunspeet

De kerk van de Gereformeerde Gemeente van Nunspeet is een plaats van samenkomst van christenen. U bent, ook als gast, van harte welkom om een kerkdienst (=eredienst) bij te wonen. Kerkdiensten zijn openbaar. Dit betekent dat bezoekers welkom zijn. Voor een ordelijk verloop van de diensten en andere activiteiten, zijn huisregels opgesteld.

 1. Gemeenteleden en gasten van onze kerkelijke gemeente (verder ‘kerkgangers’ genaamd)  zijn van harte welkom. In de kerk hoort gepast, eerbiedig gedrag en gepaste kleding, overeenkomstig de aard van de kerk en daar geldende regels.
 2. De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk en duren ongeveer anderhalf uur. Tijdens de diensten zijn de deuren van buitenaf gesloten.
 3. Andere kerkgangers van de kerk dient u met respect te bejegenen en de eigendommen van de kerk en die van haar bezoekers te respecteren.
 4. Het is tijdens kerkdiensten, niet toegestaan om in de kerk te fotograferen, te filmen en/of geluidsopnames te maken. Bij andere activiteiten kan er door de kerkenraad toestemming worden verleend.
 5. Voor publicatie van foto’s van het interieur is eerst schriftelijk toestemming van de kerkenraad van deze kerk vereist.
 6. Het is tijdens kerkdiensten, zangavonden en andere activiteiten niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen.
 7. Het is niet toegestaan verboden goederen of andere gevaarlijke goederen binnen de kerk te brengen, die schade kunnen veroorzaken aan het interieur of letsel aan personen.
 8. Het is niet toegestaan te roken in de kerk. Evenmin is het toegestaan om (alcoholische) consumpties of drugs binnen de kerk te brengen. 
 9. Het is niet toegestaan dieren mee te nemen in de kerk, behoudens geregistreerde honden die noodzakelijk zijn voor de begeleiding van de houder.
 10. In en buiten de kerk is cameratoezicht aanwezig. Bij verdacht gedrag of wangedrag kunnen de camerabeelden ter beschikking worden gesteld van de politie.
 11. Kerkgangers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de kerkenraad, de koster of van mensen die met toezicht zijn belast.
 12. Op verzoek van de in punt 11 bedoelde functionarissen dienen de kerkgangers in het kader van de veiligheid hun tassen te openen voor onderzoek. Indien de bedoelde functionarissen dit noodzakelijk achten voor de veiligheid, dienen de kerkgangers zich te laten onderwerpen aan een onderzoek aan hun kleding.
 13. Op aanwijzing van de in punt 11 bedoelde functionarissen kan aan kerkgangers de (verdere) toegang tot de kerk worden ontzegd. Dit geldt ook indien niet wordt voldaan aan de controle van meegevoerde goederen en van de kleding.
 14. De in punt 11 bedoelde functionarissen kunnen u vragen naar uw identiteit, achtergrond, doel en aard van uw bezoek, etc. Indien u niet wenst mee te werken aan het beantwoorden van gestelde vragen, of hen geen bevredigend antwoord kunt geven, kunnen zij u de (verdere) toegang weigeren.
 15. Indien aan een kerkganger de (verdere) toegang is ontzegd, dient deze de kerk terstond te verlaten.
 16. Het verblijf van de kerkganger in de kerk is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De garderobe is onbewaakt. De kerk is niet aansprakelijk voor door de kerkganger geleden schade.