Israëlcommissie

De Israëlcommissie is in opdracht van de kerkenraad opgericht om binnen onze gemeente invulling te geven aan de roeping die er ligt met betrekking tot het Joodse volk. In de Bijbel wordt dit volk Gods ‘eerstgeboren zoon’ genoemd (Ex. 4:22), en nog steeds zijn zij ‘beminden, om der vaderen wil’ (Rom. 11:28). Er ligt voor de kerk een dure roeping om naar hen om te zien, in het bijzonder opdat zij tot het geloof in de ware Messias mogen komen.

De voornaamste doelstellingen van de plaatselijke commissie zijn om binnen de gemeente:

  • bekendheid te geven aan het werk onder het Joodse volk;
  • aan te zetten tot bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Heilige Schrift en op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van dit volk;
  • middelen in te zamelen voor het Deputaatschap voor Israël, dat zich onder andere inzet voor evangelieverkondiging onder het volk Israël.

Wilt u ons werk steunen dan kunt u uw gift overmaken naar onderstaand rekeningnummer.

IBAN: NL86RABO0301938555 t.n.v. Israëlcommissie Ger. Gem. Nunspeet.

E-mailadres: israel@gergemnunspeet.nl