Onze gemeente

De Gereformeerde Gemeente van Nunspeet is mede ontstaan door de ambtelijke arbeid van wijlen Ds. J. Fraanje. Hoewel deze predikant reeds in 1919 voorging in Nunspeet, werd de gemeente eerst in 1933 geïnstitueerd. Na een vacatureperiode van 15 jaar ontving de gemeente in 1948 Ds. A. van Stuijvenberg als haar eerste predikant. Deze diende de gemeente tot 1954. Na hem waren Ds. W. Hage (1954-1958), Ds. G. Zwerus (1961-1967), Ds. C. de Ridder (1967-1974), Ds. L. Blok (1979-1996)  en Ds. C.J. Meeuse (1997-2002) aan de gemeente ver­bonden. Sinds 25 juni 2003 is ds. A. Schot aan de gemeente verbonden.

Classis Kampen

De Gereformeerde Gemeente Nunspeet behoort tot de Classis Kampen. De gemeente telde per 1 januari 2021 2464 leden, namelijk 1320 belijdende leden en 1144 doopleden.

Het kerkgebouw

De gemeente komt samen in het kerkgebouw aan de Brinkersweg 17/ hoek Aarweg.

Het kerkgebouw heeft ongeveer 1950 zitplaatsen. De zitplaatsen zijn vrij met uitzondering van een aantal gereserveerde plaatsen, welke als zodanig zijn aangeduid.

Rechts naast de kansel, vanuit het liturgisch centrum gezien, is een drietal glas-in-lood ramen geplaatst. Deze ramen zijn in 1978 geschonken door de architect en de aannemer bij de op­levering van het kerkgebouw.

De ontwerper van de 'glazen', de heer H. Schilling uit Molheim (Duitsland), heeft een beschrijving gegeven van zijn kunstwerk:

1e raam: de haan, de Petrushaan. Jezus zei tot Petrus: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat gij in deze zelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen" (Matth. 26:34; Mark. 14:30 e.a.). Dit venster is het tegenovergestelde van raam 1. De haan heeft een bijzondere rol: hij is werktuig van God. Hij kondigt door kraaien het verraad aan. Daarom is de haan in tweeën gedeeld: de kop en de hals (het werktuig) is gekleurd, terwijl de rest het ornament van de duif heeft. Om de haan zijn vuurvlammen. Petrus warmt zich bij het vuur. Vuur heeft een vernietigende maar ook een heilzame kracht. De haan zit op een doornenstok.

2e raam: hierin zijn de letters A en W gevormd. Zie Openb. 1:8 en 22:13: "Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste". Het tijdsbegrip is ook tot uiting gebracht door deze letters te omringen door vier gedeelten, voorstellende de vier jaargetijden: het symbool van de cyclus van leven en sterven – begin en einde.

 

 

3e raam: de duif is het symbool van de vrede (Vgl. Gen. 8, Matth. 3). De vis is het oudste teken der christenen. De Griekse naam luidt ICHTHVS. De letters van dit woord vormen de eerste letters van de woorden: Jezus Christus, Zone Gods en Heiland.

Meer informatie

De gemeente staat onder leiding van de kerkenraad. De samenstelling van deze kerkenraad bestaat uit haar predikant ds. A. Schot, dertien ouderlingen en elf diakenen. Zij vergadert in principe elke eerste vrijdag van iedere maand. De data hiervan worden bekend gemaakt via de tweewekelijkse kerkbode.

Wijken

De gemeente is in twaalf wijken verdeeld. Elke wijk heeft een wijkouderling en een wijkdiaken. Met deze ambtsdragers kunnen de leden als eerste contact opnemen in bijzondere situaties. In de adressenlijst, in de voor de gemeente beschikbare gemeentegids, wordt bij ieder adres ook de betreffende wijk aangegeven.

Parkeren

Op de volgende locaties kan er worden geparkeerd:

  • Parkeerterrein bij Albert Heijn, tussen de Aarweg en de Harderwijkerweg
  • Parkeerterrein van de firma Verdouw aan de Brinkersweg, uitsluitend voor hen die hiervoor een kaart hebben. Op bid- en dankdagen en op koopavonden mag hier niet worden geparkeerd
  • Parkeerterrein bij Lidl aan de Haverkamp
  • Parkeerterrein van kantoor Van den Berg aan de Brinkers­weg 22. Op bid- en dankdagen mag hier niet worden geparkeerd. N.B. (Op dit terrein geldt éénrichtingsverkeer!)