Tekstketting

Hieronder vind je alle Bijbelteksten die we op de club geleerd hebben, vanaf de zomervakantie 2018

22 mei: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Markus 16 vers 16.

8 mei: De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel. Markus 19 vers 19

24 april: Mijn Heere en mijn God. Johannes 20 vers 28.

10 april: De Heere is waarlijk opgestaan. Lukas 24 vers 34.

27 maart: Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Lukas 23 vers 34a.

13 maart: Bidt en u zal gegeven worden. Lukas 11 vers 9b

28 februari: Bij God zijn alle dingen mogelijk. Mattheüs 19 vers 26

14 februari: Begeer niet wat van uw naaste is. Exodus 20 vers 17

31 januari: U zult niet liegen tegen uw naaste. Exodus 20 vers 16

17 januari: U zult niet stelen. Exodus 20 vers 15.

20 december: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Lukas 2 vers 14.

6 december: U zult Zijn Naam heten JEZUS. Lukas 1 vers 31

22 november: U zult niet echtbreken. Exodus 20 vers 14.

8 november: U zult niet doodslaan. Exodus 20 vers 13.

25 oktober: Eer uw vader en moeder. Exodus 20 vers 12.

11 oktober: Gedenk Gods dag, dat u die heiligt. Exodus 20 vers 8.

27 september: U zult de Naam van de HEERE uw God niet gedachteloos en onnodig gebruiken. Exodus 20 vers 7

13 september: De HEERE is God. 2 Koningen 18 en 19.

30 augustus: Ik ben de Heere, uw God. Exodus 20 vers 2

21 juni: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 1 Johannes 4 vers 19.

7 juni: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3 vers 16.

24 mei: Want er is onder de hemel geen andere Naam gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Handelingen 4 vers 12.

10 mei: Deze Jezus, Die van u opgenomen is, zal terugkomen zoals u Hem naar de Hemel hebt zien gaan. Handelingen 1 vers 11.

26 april: U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Johannes 15 vers 14.

12 april: Christus is gestorven voor onze zonden, en Hij is begraven, en opgewekt op de derde dag. 1 Korinthe 15 vers 3 en 4.

29 maart: Maar God bevestigt Zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Romeinen 5 vers 8.

15 maart: Jezus zei tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. Johannes 11 vers 25.

1 maart: En Jezus zei tot hem: "Heden is aan dit huis zaligheid geschied, omdat ook deze een zoon van Abraham is." Lukas 19 vers 9.

15 februari: En Jezus zei tot hem: "Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt zal geen honger hebben, en die in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben". Johannes 6 vers 35 

1 februari: En Jezus zei tot Hem: Ga geen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende, en volgde Jezus op de weg. Markus 10 vers 52

18 januari: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Handelingen 16 vers 31.

7 december: Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Lukas 1 vers 37

23 november: De Heere, Die mij van de leeuw gered heeft, en van de beer, Die zal mij redden van deze Filistijn.

9 november: Geloof in de Heere Jezus, en u zult zalig worden. Handelingen 16 vers 31a

26 oktober: Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem tot vrouw. Ruth 4 vers 13a.

12 oktober: Zit stil mijn dochter, totdat je weet hoe de uitkomst zijn zal. Ruth 3 vers 18

28 september: En Naomi had een familielid van haar man, en zijn naam was Boaz. Ruth 2 vers 1.

14 september: Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Ruth 1 vers 16c.

31 augustus: Toen maakte zij zich gereed met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Ruth 1 vers 6a

 

8 juni 2022: Als u Mij liefhebt, zo bewaar Mijn geboden. Johannes 14 vers 15

25 mei 2022: En zie, Ik ben met u alle dagen, tot de voleinding van de wereld. Mattheüs 28 vers 20

11 mei 2022: En Jezus ging vandaar verder, zag een mens in het tolhuis zitten met de naam Mattheüs, en zeide tot hem: Volg Mij. Mattheüs 9 vers 9

13 april 2022: Deze is Jezus, de Koning van de Joden. Mattheüs 27 vers 37

2 maart 2022: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar het eeuwige leven ontvangt. Johannes 3 vers 16

16 februari 2022: Alzo (zeg Ik u) is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Lukas 15 vers 10.

2 februari 2022: En als Hij het (verloren schaap) gevonden heeft, legt Hij het op Zijn schouders, verblijd zijnde. Lukas 15 vers 5.

8 december 2021: En zij zal een Zoon baren, en u zult Zijn Naam heten JEZUS, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Mattheüs 1 vers 21

24 november 2021: Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden, u en uw huis(gezin). Handelingen 16 vers 31

10 november 2021: Dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Handelingen 14 vers 22b

27 oktober: En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Handelingen 2 vers 47

13 oktober 2021: Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan. Johannes 18 vers 8b.

29 september 2021: Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus: Maar wie is mijn naaste? Lukas 10 vers 29 

15 september 2021: En David zei tot hem: Vrees niet, want ik zal zeker weldadigheid bij u doen. 2 Samuël 9 vers 7a.

1 juni 2021: Maar zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Mattheüs 6 vers 33.

4 november 2020: Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen. Psalm 65 vers 3.

21 oktober 2020: En Boaz gewon Obed; en Obed gewon Isaï; en Isaï gewon David. Ruth 4 vers 21 en 22.

7 oktober 2020: Als het nu etenstijd was, zei Boaz tot haar: Kom hierbij, en eet van het brood. Ruth 2 vers 14.

23 september 2020: Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Ruth 1 vers 16

11 maart 2020: Het meel in de kruik raakte niet op, en de olie in de fles ontbrak niet, naar het woord van de HEERE. 1 Koningen 17 vers 16

26 februari 2020: Hij maakt dat de doven horen en dat de stommen spreken. Markus 7 vers 37.

12 februari 2020: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft. Markus 5 vers 19

29 januari 2020: Ik zeg u: sta op, neem uw bed op, en ga heen naar uw huis. Markus 2 vers 11

15 januari 2020: Als U wilt, Gij kunt mij reinigen. Markus 1 vers 40.

18 december 2019: En dit zal u het teken zijn, u zult het Kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Lukas 2 vers 12.

4 december 2019: En zie, u zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. Lukas 1 vers 31

20 november 2019 Hij geeft de sneeuw als wol, Hij strooit de rijm als as  Psalm 147 vers 16 

6 november 2019: Bid zonder ophouden, dank God in alles. 1 Thessalonicensen 5 vers 17 en 18a.

23 oktober 2019: Verder sprak Farao tot Jozef: Ik heb u over heel Egypteland gesteld. Genesis 41 vers 41.

9 oktober 2019: Maar de Heere was met Jozef en wendde Zijn goedertierenheid tot hem en gaf hem genade. Genesis 39 vers 21.

25 september 2019: Kom en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. Genesis 37 vers 27a.

11 september 2019: Jozefs broers waren jaloers, maar zijn vader bewaarde deze zaak. Genesis 37 vers 11.

17 juli 2019: Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Daniël 6 vers 23.

3 juli 2019: Onze God Die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de brandende oven. Daniël 3 vers 17.

19 juni 2019: En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Daniël 1 vers 9.

5 juni 2019: En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 2 vers 4

22 mei 2019: En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen. Handelingen 1 vers 9.

8 mei 2019: Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Johannes 20 vers 27b

24 april: Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Lukas 24 vers 5 en 6

10 april: Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat zoals Ik u gedaan heb, u ook doet. Johannes 13 vers 15.

27 maart: En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. Markus 10 vers 52

13 maart: Heere, Gij Zoon van David, ontferm U over mij. Mattheüs 15 vers 22

27 februari: En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijfduizend mannen. Markus 6 vers 44

13 februari: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? Markus 4 vers 41.

30 januariWij hebben gevonden de Messias. Johannes 1 vers 24

16 januari: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Mattheüs 2 vers 15b

19 december: En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kind(je), met Maria, Zijn moeder. Mattheüs 2 vers 11

5 december: Johannes is zijn naam! Lukas 1 vers 63

21 november: Toen kwam de Heere, om te bezien de stad en de toren, die de kinderen van de mensen bouwden. Genesis 11 vers 5

7 november: Dankt God in alles. Filippenzen 5 vers 18

24 oktober: En God dacht aan Noach en aan al de dieren, en aan al het vee dat met hem in de ark was. Genesis 8 vers 1

10 oktober: En een plasregen was op de aarde, veertig dagen en veertig nachten. Genesis 7 vers 12

26 september: En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, alzo deed hij. Genesis 6 vers 22

12 september: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. Psalm 19 vers 2